Pal Johnson & Rita Saxmark

Dalarö Kyrka 14 juli 2021

Pal Jonson - bas

Jan-Erik Sandvik - piano